نتایج جستجو :

  • امیر قطر به منظور برگزاری اولین انتخابات پارلمانی و مجلس شورا با «قانون نظام انتخاباتی» در این کشور موافقت کرد.