• نخست وزیر گرجستان، از سیاستمداران اوکراینی انتقاد کرد و گفت حمایت آنها از معترضان ضد دولتی نشان دهنده دخالت آنها در امور داخلی گرجستان است و آنها بهتر است از خود و کشورشان مراقبت کنند.

  • نخست وزیر گرجستان، از سیاستمداران اوکراینی انتقاد کرد و گفت حمایت آنها از معترضان ضد دولتی نشان دهنده دخالت آنها در امور داخلی گرجستان است و آنها بهتر است از خود و کشورشان مراقبت کنند.

  • در جریان اعتراضات اخیر در واکنش به قانونی تحت عنوان قانون ماموران خارجی در گرجستان که به اعتقاد منتقدان باعث تغییر به نفع استبداد در این کشور می‌شود، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین از معترضان گرجستانی به خاطر تکان دادن پرچم اوکراین تشکر کرده و گفت، این کار آنها نشان‌دهنده احترام بوده و خواستار آنچه موفقیت دموکراتیک خواند، در این کشور شد.

۱