• منابع خبری از حادثه انفجار گاز در یک کارخانه در فوکوشیمای ژاپن خبر دادند.

۱