• پارلمان اردن محمد الفایز، نماینده اردنی را به دلیل نقض عرف پارلمانی و دیپلماتیک و ارسال نامه‌ای برای یک «کشور عربی برادر» و مخدوش کردن وجهه اردن از طریق آن اخراج کرد.

۱