• معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور از تصویب ایجاد سازمان امور مهاجران در هیات وزیران خبر داد و گفت: منتظر هستیم این موضوع در مجلس مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

۱