کدخبر: 50592 تاریخ انتشار

قیمت ماهی امروز + جدول

در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

قیمت ماهی امروز + جدول

قیمت ماهی

عنوان

وزن

قیمت (تومان)

ماهی اوزون برون پرورشی فیله شدههر کیلوگرم235,000
میگوی دریایی با سر منجمدسایز 40-31198,000
ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالیهر کیلوگرم198,000
میگوی دریایی با سر منجمدسایز 50-41185,000
ماهی اوزون برون زندهبالای 3000 گرم159,000
ماهی اوزون برون صید شده پرورشیهر کیلوگرم155,000
میگوی دریایی با سر منجمدسایز 60-51138,000
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودمبالای 3000 گرم132,000
ماهی شیر بی سرو دم منجمدهرکیلو129,000
میگوی پرورشی مخلوط منجمدسایز mix128,000
ماهی راشکوبین 1000تا 3000 گرم هرکیلو126,000
ماهی راشگو منجمدسایزL , XL126,000
ماهی سی بسبالای 1000 گرم120,000
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمدسایز M و L120,000
میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX)هر کیلوگرم120,000
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دمبین 1000تا 3000 گرم هرکیلو119,000
ماهی شیر خلیج فارس با سرودمبالای 3000 گرم118,000
ماهی شیر با سرو دم منجمدبالای 3000 گرم هرکیلو118,000
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمدسایز S115,000
ماهی حلوا سیاهبالای 1000 گرم هرکیلو112,000
ماهی سفید دریایی - شمالبالای 800 گرم هرکیلو110,000
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دمبین 700تا 1000 گرم هرکیلو110,000
ماهی راشکوبالای 3000 گرم هرکیلو110,000
ماهی شوریدهبالای 700 گرم110,000
ماهی بچه شیر منجمدبین 1000تا 3000 گرم105,000
ماهی سفید دریایی - شمالبین 500 تا 800 گرم هرکیلو100,000
ماهی حلوا سیاهبین 500تا 1000 گرم هرکیلو100,000
ماهی شوریدهبین 500تا 700 گرم100,000
میگوی منجمد پرورشیسایز 51-6098,000
ماهی کفال - شمالبالای 800 گرم هرکیلو95,000
ماهی سرخو اصلبین 1000تا 3000 گرم هرکیلو95,000
ماهی هاموربین 1000تا 3000 گرم95,000
ماهی قبادبالای 1000 گرم95,000
ماهی حلوا سیاه منجمدسایزXL91,000
ماهی سرخو اصلبالای 3000 گرم هرکیلو90,000
ماهی قبادبین 700 تا 1000 گرم90,000
ماهی هاموربین 3000تا 5000 گرم90,000
ماهی کفشکبالای 1000 گرم89,000
ماهی حلوا سیاه منجمدسایز L89,000
ماهی شوریده داخلی منجمدسایز XL89,000
ماهی اردک - شمالبالای 700 گرم هرکیلو88,000
ماهی سنگسر طلاییبالای 1000 گرم88,000
ماهی قزل آلای رنگین کمان زندهبالای 300 گرم88,000
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زندهبالای 500 گرم88,000
ماهی همامبین 1000تا 3000 گرم88,000
میگوی منجمد پرورشیسایز 61-7088,000
ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه)هر کیلوگرم87,000
ماهی سوف - شمالبالای 800 گرم هرکیلو85,000
ماهی کفال - شمالبین 400 تا 800 گرم هرکیلو85,000
ماهی کفشکبین 700 تا 1000 گرم85,000
ماهی حلوا سیاه منجمدسایز M85,000
ماهی سرخو منجمدسایز L85,000
ماهی پرستوبین 500 تا 1500 گرم85,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دمبین 1000تا 3000 گرم84,000
ماهی سنگسر طلاییبین 700تا 1000 گرم هرکیلو82,000
ماهی سنگسر طلایی منجمدسایز L82,000
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زندهبالای 300 گرم80,000
ماهی شانکبالای 400 گرم79,000
ماهی کفشک منجمدسایز XL79,000
ماهی هامور منجمدسایز XL79,000
ماهی سوف - شمالبین 400 تا 800 گرم هرکیلو78,000
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمانبالای 300 گرم هرکیلو78,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دمبالای 3000 گرم78,000
ماهی سکن با سر و دم منجمدسایز L78,000
ماهی سی بس منجمدهر کیلوگرم78,000
ماهی کفشک منجمدسایز L77,000
ماهی سی بریم پرورشیهر کیلوگرم76,000
ماهی شهریبالای 1000 گرم74,000
ماهی سکن با سر و دمبالای 2000 گرم هرکیلو73,000
ماهی همامبالای 3000 گرم73,000
ماهی شوریده داخلی منجمدسایز L72,000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودمبین 1000تا 3000 گرم70,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوببالای 1000 گرم70,000
ماهی شوریده داخلی منجمدسایز M69,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوببین 700 تا 1000 گرم68,000
ماهی سنگسر (انواع مختلف)هرکیلو65,000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودمبالای 3000 گرم65,000
ماهی میش منجمدسایز x و سایز xl64,000
ماهی کوتر دم سبز منجمدبالای 1000 گرم63,000
ماهی گیش مقوابین 1000تا 3000 گرم62,000
ماهی صافی موج دار (بلدرچین)بالای 1000 گرم60,000
ماهی طوطی ماهیبالای 1000 گرم60,000
ماهی سرخو عینکیبالای 1000 گرم60,000
ماهی پرورشی روهیتاهر کیلوگرم60,000
ماهی گیش مقوایی منجمدسایز L59,000
ماهی آمور زندهبالای 1200 گرم59,000
ماهی شهری منجمدسایز L59,000
ماهی کوتر دم سیاه منجمدبالای 1000 گرم58,000
ماهی زبانهر کیلوگرم58,000
ماهی سنگسر سایر انواع منجمدسایز L , M57,000
ماهی پرورشی آموربین 1000تا 1500 گرم هرکیلو55,000
ماهی کوتر دم سیا و دم سبززیره 1000 گرم55,000
ماهی گالیت (خرک )بالای 1000 گرم55,000
ماهی کپور شمال دریاییبالای 400 گرم55,000
ماهی گیش مقوابین 3000تا 5000 گرم54,000
ماهی پرورشی آموربالای 1500 گرم هرکیلو52,000
ماهی گیش انواعبالای 1000 گرم52,000
ماهی گیش مقوابین 500 تا 1000 گرم50,000
ماهی عروسبالای 700 گرم49,000
ماهی حمام ( کبوتر )بالای 1000 گرم48,000
ماهی گیش معمولی منجمدسایز L47,000
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده )هر کیلوگرم47,000
ماهی پرورشی کپور زندهبالای 1000 گرم46,000
ماهی سارمبین 1000تا 3000 گرم هرکیلو45,000
ماهی پرورشی کپوربالای 1500 گرم هرکیلو44,000
ماهی تیلاپیا پرورشیهر کیلوگرم44,000
ماهی سارمبین 3000تا 5000 گرم هرکیلو40,000
ماهی بیگ هد زندهبالای 2000 گرم40,000
ماهی پرورشی کپوربین 1000تا 1500 گرم هرکیلو39,000
ماهی خامه ماهی - زیبابین 1000تا 3000 گرم هرکیلو39,000
ماهی زردههر کیلوگرم39,000
ماهی بیاحبالای 200 گرم هرکیلو38,000
ماهی فیتوفاگ زندهبالای 1000 گرم38,000
ماهی پرورشی بیگ هدبین 2000تا 3000 گرم هرکیلو35,000
ماهی خامه ماهی - زیبابالای 3000 گرم هرکیلو35,000
ماهی سارم صنعتی منجمدسایزL , XL35,000
ماهی طلال منجمدسایز L35,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمدسایز L34,000
ماهی پرورشی بیگ هدبالای 3000 گرم هرکیلو33,000
ماهی پرورشی فیتو فاگبالای 1500 گرم هرکیلو33,000
ماهی سلطان ابراهیمبالای 250 گرم33,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمدسایز M30,000
ماهی پرورشی فیتو فاگزیر 1500 گرم هرکیلو29,000
ماهی سیم - شمالهرکیلو26,000
ماهی ساردین جنوبهر کیلوگرم26,000
ماهی کتوبالای 500 گرم25,000
ماهی حسون منجمدسایز L25,000
ماهی حسونبالای 400 گرم24,000
ماهی حسون منجمدسایز M20,000
ماهی کیلکا - شمالهرکیلو15,000
ماهی کیلکا منجمدهر کیلوگرم11,000

 

وبگردی
ارسال نظر

پربیننده‌ترین

نظرسنجی

نتیجه دربی 97 را پیش بینی کنید
  • کافئین نوعی ماده آلکالوئیدی است که به طور طبیعی در برخی مواد غذایی از جمله دانه قهوه، چای، دانه کاکائو و… یافت می‌شود.…