کدخبر: 43529 تاریخ انتشار

قیمت انواع آهن آلات + جدول

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

بیشتر بخوانید:

به گزارش منیبان، آخرین قیمت آهن آلات در بیستم مهر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

قیمت روز تیرآهنکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۲۲۱,۸۴۴,۰۳۶
تیرآهن ۱۴ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۵۵۲,۳۵۷,۷۹۸
تیرآهن ۱۶ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۹۵۲,۷۶۱,۴۶۷
تیرآهن ۱۸ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۲۵۳,۳۰۲,۷۵۲
تیرآهن ۲۰ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۷۶۴,۶۱۴,۶۷۸
تیرآهن ۲۲ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۱۵۴,۹۵۴,۱۲۸
تیرآهن ۲۴ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۶۹۵,۸۲۵,۶۸۸
تیرآهن ۲۷ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۴۳۴۶,۵۸۷,۱۵۵
تیرآهن ۳۰ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۵۰۰۷,۸۴۴,۰۳۶
قیمت روز میلگردکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو میلگرد ۶.۵امیر آبادکلاف۴.۵------
هر کیلو میلگرد ۸شاهین بنابشاخه۶۱۴۶,۰۳۶
هر کیلو میلگرد ۱۰شاهین بناب۱۲ متری۷.۵۱۴۴,۰۳۶
هر کیلو میلگرد ۱۲شاهین بناب۱۲ متری۱۱۱۴۴,۰۳۶
هر کیلو میلگرد ۱۴شاهین بناب۱۲ متری۱۵۱۴۲,۰۱۸
هر کیلو میلگرد ۱۶شاهین بناب۱۲ متری۱۹۱۴۲,۰۱۸
هر کیلو میلگرد ۱۸شاهین بناب۱۲ متری۲۵۱۴۲,۰۱۸
هر کیلو میلگرد ۲۰شاهین بناب۱۲ متری۳۰۱۴۲,۰۱۸
هر کیلو میلگرد ۲۲شاهین بناب۱۲ متری۳۶۱۴۲,۰۱۸
هر کیلو میلگرد ۲۵شاهین بناب۱۲ متری۴۷۱۴۲,۰۱۸
هر کیلو میلگرد ۲۸شاهین بناب۱۲ متری۵۶۱۴۲,۰۱۸
هر کیلو میلگرد ۳۲شاهین بناب۱۲ متری۷۵۱۴۲,۰۱۸
قیمت روز پروفیلکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹کیان پرشیا۶ متریهر متر ۲.۴۴------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰کیان پرشیا۶ متری۴.۵------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵کیان پرشیا۶ متری۵.۵------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰کیان پرشیا۶ متری۶.۵------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰کیان پرشیا۶ متری۷------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰کیان پرشیا۶ متری۹.۵------
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵کیان پرشیا۶ متری۹------
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰کیان پرشیا۶ متری۱۶۲۴,۵۸۷
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰کیان پرشیا۶ متری۱۷۲۴,۵۸۷
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰کیان پرشیا۶ متری۱۵۲۴,۵۸۷
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰کیان پرشیا۶ متری۱۹۲۴,۵۸۷
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰کیان پرشیا۶ متری۲۸۲۴,۵۸۷
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰کیان پرشیا۶ متری۲۳۲۴,۵۸۷
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰کیان پرشیا۶ متری۲۷۲۴,۵۸۷
قیمت روز ناودانیکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو ناودانی ۶.۵ناب تبریز۶ متری۴۲------
هر کیلو ناودانی ۸ناب تبریز۶ متری۴۴۱۵,۵۰۴
هر کیلو ناودانی ۱۰ناب تبریز۶ متری۵۲۱۵,۵۰۴
هر کیلو ناودانی ۱۲ناب تبریز۶ متری۶۴۱۵,۵۰۴
هر کیلو ناودانی ۱۴ناب تبریز۱۲ متری۱۵۵۱۵,۵۰۴
هر کیلو ناودانی ۱۶ناب تبریز۱۲ متری۱۷۰۱۵,۵۰۴
هر کیلو ناودانی ۱۸ناب تبریز۱۲ متری۲۱۵------
هر کیلو ناودانی ۲۰ناب تبریز۱۲ متری۲۳۰-------
قیمت روز صفحه ستونکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق ۸ ------۲۱,۰۰۹
هر کیلو ورق ۱۰ ------۲۱,۰۰۹
هر کیلو ورق ۱۲ ------۲۱,۰۰۹
هر کیلو ورق ۱۵ ------۲۱,۰۰۹
هر کیلو ورق ۲۰ -------------
هر کیلو ورق ۲۵ -------------
قیمت روز نبشیکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو نبشی ۳ناب تبریز۶ متری۹-------
هر کیلو نبشی ۴ناب تبریز۶ متری۱۵۱۵,۱۳۷
هر کیلو نبشی ۵ناب تبریز۶ متری۲۲۱۵,۱۳۷
هر کیلو نبشی ۶ناب تبریز۶ متری۳۲۱۵,۱۳۷
هر کیلو نبشی ۸ناب تبریز۶ متری۵۸۱۵,۱۳۷
هر کیلو نبشی ۱۰ناب تبریز۶ متری۹۰-------
هر کیلو نبشی ۱۲ناب تبریز۶ متری۱۳۰-------
قیمت روز ورق سیاهکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق سیاه ۲ رول۱۲-------
هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۲۲۰۲۲,۵۶۸
هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۲۹۰۲۲,۵۶۸
هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۳۶۰۲۲,۵۶۸
هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۴۳۵۲۳,۰۲۷
هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۵۸۰۲۳,۳۹۴
هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۷۲۰۲۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۸۶۵۲۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۱۰۸۰۲۳,۶۶۹
هر کیلو ورق سیاه ۲۰فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۱۴۴۵---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۱۸۰۵---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۲۱۶۵---
قیمت روز تسمهکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ ۱۲ متری۲-------
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ ۱۲ متری----------
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ ۱۲ متری----------
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ ۱۲ متری----------
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ ۱۲ متری----------
    -------
قیمت روز مفتولکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو حرارتی----------------
هر کیلو زیگزاگ----------------
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵---------۱۸۹/۰۰۰
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵---------۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵----------------
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵----------------
قیمت روز خاموتکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو خاموت ۸----------------
هر کیلو خاموت ۱۰----------------
هر کیلو خاموت مهندسی ۸----------------
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰----------------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸----------------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰----------------
قیمت روز ورق گالوانیزهکارخانهرولوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴امیرکبیر کاشان---------------------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵امیرکبیر کاشانکوتاه-------۳۰۲/۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶امیرکبیر کاشانکوتاه-------۲۹۷/۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷هفت الماسکوتاه-------۲۹۲/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ ---------------------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ ---------------------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ---------------------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ --------------۲۹۲/۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ---------------------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ---------------------

 

وبگردی
ارسال نظر

پربیننده‌ترین