کدخبر: 38349 تاریخ انتشار

قیمت انواع آهن آلات در ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

بیشتر بخوانید:

به گزارش منیبان؛ آخرین قیمت آهن آلات در بیست و سوم شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهنکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۲۲۱۸,۰۷۳,۳۹۴
تیرآهن ۱۴ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۵۵۲۲,۷۵۲,۲۹۳
تیرآهن ۱۶ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۹۵۲۷,۹۸۱,۶۵۱
تیرآهن ۱۸ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۲۵۳۳,۷۶۱,۴۶۷
تیرآهن ۲۰ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۷۶۴۴,۸۶۲,۳۸۵
تیرآهن ۲۲ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۱۵۵۲,۹۳۵,۷۷۹
تیرآهن ۲۴ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۶۹۶۲,۲۰۱,۸۳۴
تیرآهن ۲۷ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۴۳۴۶۸,۶۲۳,۸۵۳
تیرآهن ۳۰ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۵۰۰۸۱,۶۵۱,۳۷۶
قیمت روز میلگردکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو میلگرد ۶.۵امیر آبادکلاف۴.۵------
هر کیلو میلگرد ۸شاهین بنابشاخه۶۱۵۶,۴۲۲
هر کیلو میلگرد ۱۰شاهین بناب۱۲ متری۷.۵۱۵۴,۵۸۷
هر کیلو میلگرد ۱۲شاهین بناب۱۲ متری۱۱۱۵۴,۵۸۷
هر کیلو میلگرد ۱۴شاهین بناب۱۲ متری۱۵۱۵۲,۷۵۲
هر کیلو میلگرد ۱۶شاهین بناب۱۲ متری۱۹۱۵۲,۷۵۲
هر کیلو میلگرد ۱۸شاهین بناب۱۲ متری۲۵۱۵۲,۷۵۲
هر کیلو میلگرد ۲۰شاهین بناب۱۲ متری۳۰۱۵۲,۷۵۲
هر کیلو میلگرد ۲۲شاهین بناب۱۲ متری۳۶۱۵۲,۷۵۲
هر کیلو میلگرد ۲۵شاهین بناب۱۲ متری۴۷۱۵۲,۷۵۲
هر کیلو میلگرد ۲۸شاهین بناب۱۲ متری۵۶۱۵۲,۷۵۲
هر کیلو میلگرد ۳۲شاهین بناب۱۲ متری۷۵۱۵۲,۷۵۲
قیمت روز پروفیلکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹کیان پرشیا۶ متریهر متر ۲.۴۴------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰کیان پرشیا۶ متری۴.۵------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵کیان پرشیا۶ متری۵.۵------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰کیان پرشیا۶ متری۶.۵------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰کیان پرشیا۶ متری۷------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰کیان پرشیا۶ متری۹.۵------
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵کیان پرشیا۶ متری۹------
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰کیان پرشیا۶ متری۱۶۲۵۳,۲۱۱
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰کیان پرشیا۶ متری۱۷۲۵۳,۲۱۱
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰کیان پرشیا۶ متری۱۵۲۵۳,۲۱۱
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰کیان پرشیا۶ متری۱۹۲۵۳,۲۱۱
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰کیان پرشیا۶ متری۲۸۲۵۳,۲۱۱
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰کیان پرشیا۶ متری۲۳۲۵۳,۲۱۱
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰کیان پرشیا۶ متری۲۷۲۵۳,۲۱۱
قیمت روز ناودانیکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو ناودانی ۶.۵ناب تبریز۶ متری۴۲------
هر کیلو ناودانی ۸ناب تبریز۶ متری۴۴۱۶۰,۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ناب تبریز۶ متری۵۲۱۶۰,۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ناب تبریز۶ متری۶۴۱۶۰,۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ناب تبریز۱۲ متری۱۵۵۱۶۰,۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ناب تبریز۱۲ متری۱۷۰۱۶۰,۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ناب تبریز۱۲ متری۲۱۵------
هر کیلو ناودانی ۲۰ناب تبریز۱۲ متری۲۳۰-------
قیمت روز صفحه ستونکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق ۸ ------۲۱۲,۸۴۴
هر کیلو ورق ۱۰ ------۲۱۲,۸۴۴
هر کیلو ورق ۱۲ ------۲۱۶,۵۱۳
هر کیلو ورق ۱۵ ------۲۱۶,۵۱۳
هر کیلو ورق ۲۰ -------------
هر کیلو ورق ۲۵ -------------
قیمت روز نبشیکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو نبشی ۳ناب تبریز۶ متری۹-------
هر کیلو نبشی ۴ناب تبریز۶ متری۱۵۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو نبشی ۵ناب تبریز۶ متری۲۲۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو نبشی ۶ناب تبریز۶ متری۳۲۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو نبشی ۸ناب تبریز۶ متری۵۸۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو نبشی ۱۰ناب تبریز۶ متری۹۰-------
هر کیلو نبشی ۱۲ناب تبریز۶ متری۱۳۰-------
قیمت روز ورق سیاهکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق سیاه ۲ رول۱۲-------
هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۲۲۰۲۳۳,۰۲۷
هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۲۹۰۲۳۳,۰۲۷
هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۳۶۰۲۴۲,۲۰۱
هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۴۳۵۲۴۱,۲۸۴
هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۵۸۰۲۴۱,۲۸۴
هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۷۲۰۲۵۰,۴۵۸
هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۸۶۵۲۴۱,۲۸۴
هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۱۰۸۰۲۴۱,۲۸۴
هر کیلو ورق سیاه ۲۰فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۱۴۴۵---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۱۸۰۵---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۲۱۶۵---
قیمت روز تسمهکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ ۱۲ متری۲-------
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ ۱۲ متری----------
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ ۱۲ متری---۱۸۹/۰۰
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ ۱۲ متری---۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ ۱۲ متری----------
    -------
قیمت روز مفتولکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو حرارتی----------------
هر کیلو زیگزاگ----------------
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵---------۱۸۹/۰۰۰
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵---------۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵----------------
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵----------------
قیمت روز خاموتکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو خاموت ۸----------------
هر کیلو خاموت ۱۰----------------
هر کیلو خاموت مهندسی ۸----------------
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰----------------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸----------------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰----------------
قیمت روز ورق گالوانیزهکارخانهرولوزن(کیلوگرم)  قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴امیرکبیر کاشان---------------------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵امیرکبیر کاشانکوتاه-------۳۲۷/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶امیرکبیر کاشانکوتاه-------۳۰۷/۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷هفت الماسکوتاه-------۳۰۳/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ ---------------------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ --------------۲۹۷/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ---------------------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ -------------- 
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ---------------------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ---------------------
وبگردی
ارسال نظر

پربیننده‌ترین